Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Financielevraagstukken.nl BV

Versie geldig vanaf: 5 mei 2013 


Bezoekers


Preambule 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de Website. Financielevraagstukken.nl BV dient als een laagdrempelig platform waar Bezoekers vragen kunnen stellen aan Adviseurs. Financielevraagstukken.nl BV handelt enkel als technisch platform tussen de Bezoeker en Adviseur en is derhalve geen partij bij eventuele overeenkomsten of anderszins tussen Bezoekers en Adviseurs die ontstaan via het gebruik van de Website.

 

Artikel 1 Definities

 1. Financielevraagstukken.nl BV: statutair gevestigd te Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 26934949.

 2. Bezoeker: een natuurlijk- of rechtspersoon die via de Website vragen kan stellen aan een Adviseur.

 3. Adviseur: een natuurlijk- of rechtspersoon die antwoord geeft op een door een Bezoeker gestelde vraag.

 4. Website: de website van Financielevraagstukken.nl BV. Te bereiken via www.financielevraagstukken.nl.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen 

 1. De Bezoeker kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Financielevraagstukken.nl BV deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen Financielevraagstukken.nl BV en de Bezoeker.

 3. De eventueel door de Bezoeker gehanteerde inkoop voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Financielevraagstukken.nl BV.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 5. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

 6. De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Financielevraagstukken.nl BV op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Financielevraagstukken.nl BV kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Financielevraagstukken.nl BV is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Artikel 3 Dienstverlening

 1. Voor de uitvoering van de dienstverlening vraagt Financielevraagstukken.nl BV om gegevens van de Bezoeker. De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het naar behoren uitvoeren van de dienstverlening.

 2. De Bezoeker dient bij het stellen van een vraag alle juiste gegevens op te geven.

 3. Door het opgeven van gegevens via de Website gaat de Bezoeker er mee akkoord dat Financielevraagstukken.nl BV deze gegevens zal gebruiken voor de uitvoering van de dienstverlening. Financielevraagstukken.nl BV zal de gegevens doorgeven aan één Adviseur, die vervolgens de vraag van de Bezoeker zal beantwoorden.

 4. De Bezoeker dient te allen tijde een juiste postcode op te geven.  

 5. Indien naar aanleiding van een door de Bezoeker gestelde vraag een overeenkomst tot stand komt tussen de Bezoeker en een Adviseur, is Financielevraagstukken.nl BV is op geen enkele wijze betrokken bij deze overeenkomst. Financielevraagstukken.nl BV kan derhalve geen controle uitoefenen op uitvoering van de overeenkomst.

 6. Eventuele (persoons)gegevens die de Bezoeker verkrijgt via de Website mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van derde te verzamelen.

 

Artikel 4 Adviseurs

 1. Aan een de door een Adviseur geleverde informatie, adviezen en ondersteuning kunnen geen rechten worden ontleend.

 2. Financielevraagstukken.nl BV streeft er naar om vragen enkel door gekwalificeerde adviseurs te laten behandelen. Financielevraagstukken.nl BV kan echter nimmer garanderen dat een Adviseur over voldoende expertise, ervaring en/of certificeringen beschikt en kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor een door een Adviseur gegeven antwoord op een vraag.

 3. Indien een Bezoeker meent dat een Adviseur over onvoldoende expertise, ervaring en/of certificeringen beschikt, dient de Bezoeker dit aan Financielevraagstukken.nl BV te melden.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom

 1. De inhoud van de Website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Financielevraagstukken.nl BV en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is Bezoekers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Financielevraagstukken.nl BV.

 2. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Financielevraagstukken.nl BV ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Financielevraagstukken.nl BV.

Artikel 6 Algemene verplichtingen Bezoeker

 1. De Bezoeker dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website.

 2. Financielevraagstukken.nl BV behoudt zich het recht voor om een Bezoeker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik/deelneming van of aan de Website(s) indien de Bezoeker op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden en/of enige bepaling van het Nederlands recht, zulks onverminderd het recht van Financielevraagstukken.nl BV om nadere rechtsmaatregelen tegen de Bezoeker te nemen.

Artikel 7 Overeenkomst

 1. Tussen Financielevraagstukken.nl BV en de Bezoeker ontstaat enkel een bemiddelingsovereenkomst voor de betreffende vraag die de bezoeker via de Website stelt.

 2. Financielevraagstukken.nl BV heeft het recht om een door een Bezoeker gestelde vraag niet in behandeling te nemen.

 3. Aan de door Financielevraagstukken.nl BV geleverde informatie, adviezen en ondersteuning kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. Financielevraagstukken.nl BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Bezoeker indien Financielevraagstukken.nl BV daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Financielevraagstukken.nl BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is zowel de Bezoeker als Financielevraagstukken.nl BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Financielevraagstukken.nl BV functioneert als een platform en biedt slechts technische ondersteuning aan Bezoekers die via de platformen van Financielevraagstukken.nl BV Adviseurs willen benaderen. Financielevraagstukken.nl BV is nadrukkelijk niet betrokken bij enige eventuele overeenkomsten of anderszins tussen een Bezoeker en een Adviseur. Wanneer afspraken tussen een Bezoeker en een Adviseur niet worden nageleefd door één van de partijen dan kan Financielevraagstukken.nl BV hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

 2. Mocht Financielevraagstukken.nl BV aansprakelijk worden gesteld, is de aansprakelijkheid van Financielevraagstukken.nl BV beperkt tot maximaal € 500,-

 3. Eventuele aanspraken van de Bezoeker op schadevergoeding jegens Financielevraagstukken.nl BV kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de Bezoeker heeft geleden door toedoen van een door de Financielevraagstukken.nl BV geleverde dienst.

 4. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Financielevraagstukken.nl BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Financielevraagstukken.nl BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Bezoeker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 5. Financielevraagstukken.nl BV is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 6. Indien via de website Financielevraagstukken.nl BV wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden is Financielevraagstukken.nl BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website.

 7. Bij het gebruik van websites zoals bedoeld in punt 9.6 zijn de gebruiksvoorwaarden cq. privacyregels van de desbetreffende website van toepassing.

 8. Voor onderhoud kan FInancielevraagstukken.nl BV haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Bezoeker verschuldigd te zijn.

 9. Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Financielevraagstukken.nl BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Financielevraagstukken.nl BV is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht & geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Financielevraagstukken.nl BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 2. De Bezoeker en Financielevraagstukken.nl BV zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechtbank te PLAATS bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Financielevraagstukken.nl BV en de Bezoeker.

Poll

Hoelang staat uw huis te koop?

1470769073 [{"id":"1","title":"Minder dan 1 jaar","votes":"21","pct":"41.18","type":"x","order":"1","resources":[]},{"id":"2","title":"tussen 1-2 jaar","votes":"12","pct":"23.53","type":"x","order":"2","resources":[]},{"id":"3","title":"tussen 2-3 jaar","votes":"6","pct":"11.76","type":"x","order":"3","resources":[]},{"id":"4","title":" tussen 3-4 jaar","votes":"2","pct":"3.92","type":"x","order":"4","resources":[]},{"id":"5","title":"meer dan 4 jaar","votes":"11","pct":"21.57","type":"x","order":"5","resources":[]}] ["#ff5b00","#4d5055","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/vote/1-hoelang-staat-uw-huis-te-koop No answer selected. Please try again. Thank you for your vote. Answers Votes ...
0
4
5
9
8
mensen hebben advies ontvangen